impressum

AISLA Europe k.s. Dunajská

SK 811 08 Bratislava

Tel: +421 233/41 84 99

Mail: Office(@)aisla.eu

UID: SK 2024105512

FN 363115v

BANK: Tatra Bank IBAN: SK41 1100 0000 0029 2591 5623,  BIC  TATRSKBX

 

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

spoločnosti AISLA EUROPE sk

 

Ponuky, predaj a ceny

 

 1. Ponuky sú v zásade nezáväzné.
 2. Zákazky sa považujú za záväzné až na základe ich písomného potvrdenia zo strany predávajúceho.
 3. Odchýlky od nižšie uvedených podmienok a vedľajšie dojednania platia len vtedy, ak ich predávajúci výhradne písomne potvrdil.
 4. Faktúra sa vystavuje s dátumom dodania príp. poskytnutia tovaru.
 5. Všetky ceny je možné meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Zmena ceny platí odo dňa, ktorý naša spoločnosť uvedie v príslušnej cenovej ponuke. A) Zníženie ceny: Pri každej objednávke prijatej pred vstupom zníženia ceny do platnosti budú kupujúcemu účtované všetky tovary dodané v deň platnosti zmeny alebo po tomto dni za novú zníženú cenu. Úpravy cien tranzitného tovaru alebo inventárneho tovaru kupujúceho nie sú prípustné.
 6. B) Zvýšenie ceny:              Pri každej objednávke prijatej pred vstupom zvýšenia ceny do platnosti budú kupujúcemu účtované všetky tovary dodané do 30 dní od platnosti zvýšených cien za cenu, ktorá bola platná pri prijatí objednávky. Na každú objednávku, ktorá nebude dodaná do 30 dní od platnosti zvýšených cien, sa bude uplatňovať nová cena. Kupujúci bude okamžite písomne informovaný; môže preto tú objednávku tovarov, ktoré nebudú dodané v uvedenej lehote 30 dní, v prípade, že novú cenu považuje za neprijateľnú, anulovať, a to tak, že nám to písomne oznámi najneskôr 15 dní po dni platnosti zvýšenia ceny.

 

Dodávky

 

 1. Povinnosť realizovať dodávky sa považuje za splnenú, ak tovar opustil závod alebo náš sklad, bol odovzdaný prepravnej spoločnosti alebo je pripravený na odoslanie kupujúcemu.
 2. Riziko spojené so zaslaním tovaru ide vo všetkých prípadoch na ťarchu kupujúceho, a to aj v prípade, že predávajúci zabezpečuje odoslanie a prepravu.
 3. Obaly sú fakturované vo výške výrobných nákladov a nie sú preberané späť. V prípade všetkých sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa obe zmluvné strany podriadia – s výnimkou riadnej súdnej cesty – výroku Rozhodcovského súdu Viedenskej komoditnej burze, ktorý nie je možné napadnúť a ktorý predstavuje exekučný titul.
 4. Všetky tovary sa dodávajú v štandardných obaloch, ktoré – ak nebolo dohodnuté inak – nie sú fakturované a ktoré nie sú preberané späť. Nepreberáme zodpovednosť za to, ak sa štandardné obaly v istých prípadoch preukážu ako nedostatočné.
 5. Ak výslovne vrátený obal, nádoba alebo osobitné zariadenie nebude odoslané späť do dvoch mesiacov, prechádza právny nárok a vlastníctvo po uplynutí tejto dvojmesačnej doby na kupujúceho; prípadnú zaplatenú čiastku naša spoločnosť zadrží ako dohodnutú cenu. Ak nebola uhradená žiadna cena, bude kupujúcemu po uplynutí dvojmesačnej doby vyfakturovaná čiastka, ktorá je uvedená v príslušných cenových ponukách alebo na faktúrach.
 6. Predávajúci podľa možnosti dodrží dohodnutú lehotu dodania, avšak jej prekročenie nezakladá právo kupujúceho na zrušenie zmluvy a/alebo náhradu škody, ibaže by išlo o prekročenie lehoty o viac ako dva mesiace. V tomto prípade je kupujúci ako aj predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak neboli dodávky ešte zrealizované. Každý nárok na náhradu škody je vylúčený.

 

 

 1. Vyššia moc akéhokoľvek druhu, nedostatok surovín, prevádzkových zariadení, zastavenie prevádzky, problémy pri expedícii alebo iné nepredvídateľné prekážky, ktoré na strane predávajúceho alebo jeho dodávateľov úplne alebo čiastočne znemožňujú výrobu alebo expedíciu tovaru, oslobodzujú predávajúceho po dobu trvania prekážok od povinnosti dodať tovar a oprávňujú predávajúceho podľa jeho výberu na príslušné predĺženie dodacej lehoty alebo zrušenie nevybavenej zákazky bez nároku na dodatočné dodanie alebo náhradu škody. Pri prekročení dohodnutej dodacej lehoty o viac ako dva mesiace má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak neboli dodávky ešte zrealizované. Predávajúci bude kupujúceho podľa možnosti informovať o prekážkach, ktoré vzniknú v dôsledku okolností vyššej moci, a o predpokladanom trvaní týchto prekážok.

 

Platobné podmienky

 

 1. Všetky platobné podmienky platia podľa daného obchodného prípadu a druhu tovaru: urýchlená úhrada v netto výške v hotovosti, 30 dní v netto výške v hotovosti, 10 dní odo dňa vyfakturovania s 2%-nou zrážkou, 30 dní v netto výške. V prípade úhrady po termíne splatnosti budú účtované úroky z omeškania vo výške 12% ročne.

 

Úhrady sa vždy vykonávajú najprv za účelom vyrovnania najstarších dlhov spolu s príslušnými úrokmi z omeškania. Úhrady sa realizujú v hotovosti alebo bankovým prevodom alebo pomocou poštovej poukážky. Šeky sú dobropísané po prijatí, bankové zmenky sú dobropísané – ak je možné diskontovania v Národnej banke – pri odpočítaní úrokov pri použití príslušnej diskontnej sadzby Rakúskej národnej banky, inak pri použití bežnej bankovej diskontnej sadzby, pod výhradou prijatia finančných prostriedkov. Diskontné úroky a náklady idú na ťarchu kupujúceho. Zmenky na vedľajšie miesta sa za účelom úhrady neprijímajú, ak sa nevzťahujú na hlavné sídlo. Vlastné akcepty neplatia ako úhrada v hotovosti a v prípade, že ich prijal predávajúci, vylučujú poskytnutie hotovostnej zrážky. V prípade prevodu peňazí a účet sa za deň úhrady považuje kalendárny deň, ktorého hodnota valuty sa použije na dobropísanie čiastky na účet predávajúceho.

 

 1. Zrážky za poštovné a poplatky za prevody a poistenia sú neprípustné.

 

 1. Pred úplnou úhradou splatných fakturovaných čiastok nie je predávajúci povinný realizovať ďalšie dodávky. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou, môže predávajúci za všetky ešte nevybavené dodávky požadovať úhradu v hotovosti pred dodaním tovaru.

 

Výhrada vlastníctva

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje vlastníctvo ku všetkým tovarom, ktoré dodal, kým kupujúci neuhradí všetky pohľadávky z obchodného vzťahu, aj prípadný kontokorentný zostatok.

Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na nové výrobky, ktoré vzniknú v dôsledku opracovania; v tomto rozsahu nadobúda kupujúci vlastníctvo za predávajúceho a považuje sa za uschovávateľa.

 

V prípade spojenia alebo zmiešania s materiálom, ktorý nepatrí predávajúcemu, nadobúda predávajúci spoluvlastníctvo podľa pomeru hodnoty.

 

 1. Kupujúci je povinný poistiť tovar proti požiaru a krádeži a na požiadanie predložiť potvrdenie o tomto poistení. Zriadenie záložného práva alebo iné zabavenie musí byť bezodkladne oznámené predávajúcemu.

 

Záruka na kvalitu

 

 1. Ručíme za to, že všetky tovary sú v dobrej kvalite a že zodpovedajú špecifikáciám. Všetky tovary, ktoré preukázateľne nezodpovedajú tomuto prísľubu, naša spoločnosť bezplatne nahradí. Záruka je obmedzená na túto náhradu, výslovne nepreberáme ďalšie ručenie, ani za nepriame alebo následné škody. Považuje sa za dohodnuté, že predávajúci v žiadnom prípade s ohľadom na predmetnú dodávku nezodpovedá za telesné, materiálové alebo komerčné škody. V ostatných prípadoch sa záruka na kvalitu poskytuje len pri dodržaní nasledovných podmienok:

–               kupujúci v momente prijatia tovaru skontroloval kvalitu dodaného tovaru.

 

 1. Všetky reklamácie nám musia byť bezodkladne písomne oznámené, spolu s reklamáciou je potrebné zaslať všetky doklady, vzory, baliace lístky ako aj údaje na paletách alebo kartónoch.

Kupujúci sa zaväzuje, že tento tovar bude mať pri sebe pre naše potreby. Splatné úhrady nie je povolené zadržiavať ani započítať. Spracovanie tovaru, ktorý mal byť predmetom reklamácie, znamená zrušenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa. Nároky týkajúce sa skrytých nedostatkov zanikajú s ohľadom na tovar, ktorý kupujúci potom, ako zistil alebo mal zistiť skryté nedostatky, nejakým spôsobom spracoval alebo ďalej predal. Kupujúci je povinný priebežne kontrolovať tovar a v prípade zistenia skrytého nedostatku okamžite zastaviť ďalšie spracovávanie. V prípade nedbanlivého ďalšieho spracovávania chybného tovaru odmietame uznať príslušné nároky, a to ani nároky na zníženie ceny za dodaný chybný tovar.

 

 1. Prehlásenia, odporúčania alebo pomocné výkony, ktoré poskytujeme kupujúcemu alebo jeho zástupcom alebo zákazníkom s ohľadom na užívanie alebo vyhotovenie produktu, ktorý bol predaný za týchto podmienok, neobsahujú v žiadnom prípade vzdanie sa istého ustanovenia týchto obchodných podmienok, a nedotýkajú sa nášho ručenia upraveného v týchto podmienkach.

 

Späťvzatie

 

Nami dodaný chybný tovar preberieme späť len základe dohody. Tovar musí byť zabalený v pôvodom obale, nesmie byť predmetom reklamácie ani ďalšieho predaja. Za kontrolu tovaru účtujeme manipulačný poplatok vo výške 20% pôvodnej ceny.

 

Ručenie za produkt

 

Nami dodaný tovar ponúka ako produkt len normálnu bezpečnosť, ktorú je možné očakávať na základe úradných povoľovacích predpisov, návodov na použitie a predpisov o manipulácii s tovarom s ohľadom na predpísanú údržbu a kontroly ako aj ostatné pokyny. Naša povinnosť poskytnúť náhradu vyplývajúca zo Zákona o ručení za produkty a týkajúca sa vecných a majetkových škôd, ktoré utrpí kupujúci ako podnikateľ, a ktorú je možné odvodiť z ostatných ustanovení, je vylúčená. Toto vylúčenie ručenia platí pre všetkých podnikateľov, ktorí sa podieľajú na výrobe a distribúcii produktu. Ak by boli v rámci Zákona o ručení za produkty nároky z ručenia uplatnené voči kupujúcemu ako subjektu, ktorý produkt predáva ďalej, vzdáva sa tento voči našej spoločnosti výslovne akýchkoľvek regresných nárokov.

 

Miesto plnenia, platné právo a miestna príslušnosť súdu

 

Miesto plnenia je sídlo spoločnosti Aisla GmbH. Táto zmluva podlieha rakúskemu právu pri vylúčení rakúskeho medzinárodného práva súkromného a ostatných pravidiel, ktoré sa v Rakúsku uplatňujú na základe medzinárodných dohôd, najmä Zmluvy o kúpe tovarov OSN. Ako miestna príslušnosť súdu bola dohodnutá príslušnosť súdu Wiener Neustadt.

 

Za úbytky a poškodenia vzniknuté počas prepravy neposkytujeme náhradu; tieto úbytky a poškodenia musí príjemca písomne konštatovať (prostredníctvom železničného prepravcu) pred prijatím tovaru.

Po prepadnutí faktúry účtujeme úroky vo výške 12% ročne, vlastnícke právo je vyhradené až do úplnej úhrady tovaru.

 

Všetky výkony a tovary sú až do úplnej úhrady v našom vlastníctve. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. V prípade omeškania úhrady účtujeme úroky z omeškania vo výške 12% ročne. Všetky náklady na upomienky a inkasá, ktoré vzniknú v dôsledku omeškania, hradí príjemca faktúry. Splatnosť v Münchendorfe; miestna príslušnosť súdu vo Wiener Neustadt, Krajský súd Wiener Neustadt.